Avís legal

1.-Avís i Informació Legal.

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que el titular d’aquesta pàgina web www.clubvallceretana.com, pertany a l’associació “CLUB ESQUÍ ALPÍ VALL CERETANA” (en endavant, el CLUB) amb domicili al C/ Mestre Josep Simó nº 25, 08272 de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), amb CIF G62998489, inscrita degudament al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. L’objecte social del CLUB és, entre d’altre activitats, la organització d’activitats esportives i de lleure dirigides a un públic infantil.

2.-Condicions d’ Accés y Utilització.

Aquest Avís Legal regula l’accés i ús de la pàgina web www.clubvallceretana.com  (en endavant, la “Pàgina Web”) que el CLUB D’ESQUÍ ALPÍ VALL CERETANA (en endavant, “EL CLUB”) posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts (en endavant, els “Usuaris”).

La utilització de la Pàgina Web es troba sotmesa a les actuals Condicions Generals. Per tant, accedint i utilitzant el Portal, s’entendrà que l’Usuari manifesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, a la totalitat del contingut de les presents Condicions Generals d’Accés en la versió publicada pel CLUB en el moment en el que l’Usuari hagi accedit a la Pàgina Web. En aquest sentit, el CLUB posa en coneixement dels Usuaris que aquestes Condicions Generals d’Ús podran ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari es compromet a llegir atentament la informació aquí detallada en el moment en què accedeixi a la Pàgina Web, ja que dites condicions es podrien haver modificat. 

El CLUB es reserva el dret d’alterar de forma unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, el disseny, presentació i/o configuració de la Pàgina Web, així com alguns o tots els serveis habilitats per la mateixa, o a afegir-ne de nous.

L’Usuari assumeix, coneix i accepta que les dades, materials i enllaços habilitats en aquesta Pàgina Web són merament informatives i podríen no estar actualitzades, tenir errors o alguna imprecisió. 

Així mateix, la utilització de la Pàgina Web es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments, instruccions posats en coneixement de l’Usuari pel CLUB que substitueixen, completen i/o modifiquen l’Avís Legal aquí reproduït.

La utilització de certs serveis i/o funcionalitats que es posen a disposició dels Usuaris mitjançant la Pàgina Web, podran estar sotmeses a Condicions Particulars pròpies que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran aquestes Condicions Generals. Per tant, prèvia utilització d’aquests serveis i/o funcionalitats, l’Usuari haurà de llegir atentament i acceptar les Condicions Particulars pròpies de cadascuna d’elles.

3.- Obligacions de l’Usuari.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la Pàgina Web i dels serveis accessibles des de la mateixa, amb total lligam a les presents Condicions Generals, en el seu cas, a les Condicions Particulars, a les que la Llei, les bones costums i el present Avís Legal estableixin, així com al degut respecte a la resta d’Usuaris.

L’Usuari accepta, expressament i sense excepcions, que l’accés i la utilització d’aquesta Pàgina Web, els serveis i continguts incorporats, es duran a terme sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’Usuari declara que tota la informació que faciliti en els formularis  habilitats a la Pàgina Web haurà de ser pròpia i certa. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al CLUB o a tercers per la informació que faciliti.

El CLUB tractarà les dades d’acord amb la legislació vigent en cada moment garantint la confidencialitat i l’exercici dels drets dels usuaris subscrits a cada servei.

El CLUB vetllarà per complir amb els principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i només recaptarà dades personals que consideri imprescindibles pel subministrament d’informació i/o gestió dels seus serveis, i es comprometrà a disposar dels serveis  i mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat previstes legalment per a cada fitxer en el que s’incorporin les dades personals.

L’ Usuari que incompleix intencionadament qualsevol de les esmentades obligacions, respondrà per tots els danys i perjudicis que es causin al CLUB.

4.- Menors d’edat

Per fer ús d’aquests serveis els menors d’edat hauran d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes fets  pels menors a càrrec seu.

Com que Internet fa possible l’accés a continguts que poden no ser apropiats per als menors, s’informa als pares o tutors legals dels nens, que hi ha mecanismes i en particular programes informàtics de filtratge i de bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles.

5.- Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

5.1. Informació als Usuaris

La Pàgina Web permet als Usuaris poder navegar sense donar informació personal així com romandre en l’anonimat  durant la visita de qualsevol Usuari.

L’Usuari haurà de completar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa de la complementació defectuosa dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. El CLUB es reserva el dret de verificar en qualsevol moment dita informació, pels mitjans adequats a tal fita.

En compliment d’allò establert a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ens faciliti seran incorporades a un fitxer automatitzat, titularitat del CLUB ESQUÍ ALPÍ VALL CERETANA, qui, com responsable del mateix, l’utilitzarà amb les finalitats de gestionar les seves dades i de ser informat dels serveis o activitats que el CLUB porta a terme.  Aquestes dades seran tractades amb la màxima seguretat i confidencialitat, d’acord amb la legislació vigent. Així mateix, mitjançant la remissió del formulari, Vostè ens autoritza expressament perquè les seves dades personals es puguin utilitzar per enviar publicitat i/o comunicacions comercials sobre productes o serveis relacionats amb les activitats del CLUB.

Cada formulari interactiu de recollida de dades habilitat en la Pàgina Web tindrà la seva pròpia política de protecció de dades de caràcter personal, perquè l’Usuari la llegeixi i accepti, amb caràcter previ a la remissió del mateix.

5.2. Consentiment del l’Usuari.

L’enviament de les dades, mitjançant l’ús dels formularis electrònics del CLUB o missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. La acceptació de l’Usuari per què les seves dades siguin tractades, tenen sempre caràcter revocable sense efectes retroactius, conforme el que disposa la legislació vigent i en compliment del deure de conservació del responsable del fitxer.

El consentiment té caràcter revocable sense efectes retroactius, amb la simple notificació de la seva voluntat al club. Així, els Usuaris que ho sol·licitin, deixaran de rebre informació comercial facilitada pel CLUB, exercint els seus drets d’una forma senzilla, gratuïta i accessible, adjuntant una fotocòpia del DNI (o passaport) i dirigint-se a la direcció de correu electrònic: info@clubvallceretana.com.

L’Usuari garanteix que totes les seves dades personals són vertaderes i es compromet a facilitar al CLUB qualsevol modificació de les mateixes.

5.3. Drets ARCO

L’Usuari garanteix que totes les seves dades personals facilitades al CLUB mitjançant els seus formularis, són vertaderes, exactes i actualitzades, comprometent-se a facilitar qualsevol modificació de les mateixes.

L’Usuari podrà exercir, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals mitjançant la remissió de comunicació escrita acompanyada de fotocòpia del DNI -o passaport- a la direcció de correu electrònic: info@clubvallceretana.com ; o bé a la següent direcció postal:

 CLUB ESQUÍ ALPÍ VALL CERETANA
 C/ Mestre Josep Simó nº 25,
08272, Sant Fruitós de Bages
Barcelona

5.4. Seguretat i confidencialitat

El CLUB es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte  de les dades incorporades al fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable així com a conferir-los un tractament segur.

El CLUB manté els nivells de seguretat de protecció de Dades conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’ aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dels fitxers automatitzats que continguin dades personals i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robament de les dades que l’Usuari faciliti a través de la Pàgina Web.

5.5. Informació sobre cookies i tècniques de “spamming”

La Pàgina Web no utilitza cookies, ni qualsevol altra utilitat que permeti la obtenció de dades personals sense el consentiment de l’afectat.
El CLUB no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’ Usuari transmeti mitjançant l’ús dels formularis del CLUB habilitats en aquesta Pàgina Web o envïi per correu electrònic.

Si hi hagués qualsevol tipus de dubte o controvèrsia relacionada amb la nostra política de privacitat i de protecció de dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se al CLUB D’ESQUÍ ALPÍ VALL CERETANA, C/ Mestre Josep Simó nº 25, 08272, Sant Fruitós de Bages (Barcelona), o bé a la direcció de correu electrònic: info@clubvallceretana.com .

5.6. Modificació de l’actual Política de Protecció de Dades

El CLUB es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a futures novetats legislatives i/o jurisprudencials, així com a noves pràctiques comercials de l’associació, informant-ne sempre als Usuaris dels canvis que es produeixin.

6. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Aquesta Pàgina Web, inclosa el Software utilitzat pel seu ús i desenvolupament, és titularitat del CLUB, així com tots els continguts de la Pàgina i, en especial i sense caràcter limitatiu, dissenys, arxius de text àudio o vídeo, fotografies, logos, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial, comercial o promocional i/o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat  per la seva utilització. El CLUB té reservats tots els drets d’explotació per la gestió dels continguts en la seva Pàgina Web.

La disposició i ús de les imatges, dibuixos, logos, signes distintius i articles de qualsevol tipus, titularitat del CLUB o de tercers i/o dels seus proveïdors de continguts no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió de un dret d’ús a favor de l’ Usuari.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi sigut expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials o de la informació continguda en aquesta Pàgina Web podrà suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normes aplicables.

En el cas de  que qualsevol Usuari consideri que qualsevol dels continguts existents a la Pàgina Web ha sigut introduït vulnerant els drets d’autor o altres drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, preguem comuniqui al CLUB aquesta circumstància, remetent notificació a la direcció de correu electrònic: info@clubvallceretana.com  informant del següent:

a) Nom, direcció, número de telèfon i direcció de e-mail del reclamant;

b) Dades del titular dels drets d’autor o altres drets  de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits;

c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.clubvallceretana.com;

d) Declaració de que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d’autor o d’altres drets de propietat intel·lectual, industrial, o d’imatge. 

7.  Enllaços

Els links o enllaços que el CLUB posa a disposició dels Usuaris poden reenviar a pàgines web de tercers col·laboradors sobre les quals el CLUB no exerceix cap tipus de control.

El CLUB no s’obliga a controlar, i no controla, els continguts, dades, archius, imatges, productes, publicitat ni cap del material existent a les pàgines de tercers; i per tant, no respondrà de la legalitat dels continguts reproduïts en aquests pàgines, essent responsabilitat exclusiva del tercer, el respecte de la legalitat, la moral, les bones costums i l’ordre públic, dels continguts, així com assegurar-se de que no lesionin drets de tercers.

No es podrà establir cap enllaç a www.clubvallceretana.com des de qualsevol altra Pàgina Web, sense exprés consentiment per escrit aportat pel CLUB.

8. Legislació aplicable i Jurisdicció competent.

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels extrems per la llei espanyola. Per la resolució de qualsevol dubte, discrepància i/o divergència, així com qüestió litigiosa que pogués derivar-se de l’existència, accés, utilització o contingut del present Avís Legal, ambdues parts es sotmeten, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués resultar-li d’aplicació, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.